Ochrana osobných údajov

 


Výňatok zo všeobecných obchodných podmienok. 
 
Zásady ochrany osobných údajov


I. Čo sú osobné údaje
Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").
 
II. Čo je spracovanie osobných údajov
Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.
 
III. Komu udeľujete svoj súhlas
Prevádzkovateľ elektronického obchodu DAKAZU.SK, firma DANILL,a.s. so sídlom Nixbrod 7, 934 01  Levice, IČO: 36540871, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Nitre, oddiel: Sa, vložka číslo: 10243/N, určuje na aký účel a ako budú spracovávané osobné údaje.
 
IV. Aké osobné údaje spracovávame
1. Osobné údaje zákazníkov www.dakazu.sk za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom
2. Osobné údaje odoslané v komentári za účelom zobrazenia vašich komentárov a kontrol spamu v rozsahu
- e-mail, meno, priezvisko, telefón, PSČ
- tieto údaje spracovávame počas prevádzkovania stránok www.dakazu.sk
 
3. Automatizovane zbierané údaje - V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach www.dakazu.sk a ich využitie.
- Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah.
- Tieto dáta spracovávame po dobu 1 roka
 
V. Vaše práva
Ak ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.
Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov.

 
VI. Zabezpečenie dát
S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja.
 
VII. Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené
Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).
Osobné údaje odovzdávame spracovateľovi  FRIO  s.r.o. , ktorý prevádzkuje službu pre evidenciu a odosielanie e-mailov a spracúva údaje len v súlade s našimi mandátmi a pokynmi.
Osobné údaje (cookies) odovzdávame spoločnosti Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technológií. K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. zákaznícky servis, online podpora, technická podpora).
 
VIII. Čestné prehlásenie
Nepracujeme s žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.
Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 
IX. Záverečné ustanovenia
Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.
Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.
Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.
Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.
 
Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018