Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1.1 Predávajúcim je Danill, a.s.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Danill, a.s. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Danill, a.s. ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Danill, a.s. s požiadavkou, aby jej Danill, a.s. zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu Danill, a.s.
a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Danill, a.s. si vyhradzuje právo meniť Obchodné podmienky. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach Danill, a.s.
 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí Danill, a.s. počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Danill, a.s. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho pri dobierke možné do 15:00 hodiny v deň potvrdenia objednávky a pri platbe bankovým prevodom do 24 hodín od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom na čísle/e-maily Danill, a.s.. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Danill, a.s. kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Danill, a.s. zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, Danill, a.s. je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou).

2.7 Danill, a.s. má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Danill, a.s. má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY

3.1 Danill, a.s. je platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú ceny vrátane DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu tovaru - spôsob doručenia a platby, aký si kupujúci vyberie.
Danill, a.s. neúčtuje balné resp. prepravné, ak hodnota objednávky (bez dopravy) presiahne sumu 80,40 EUR s DPH.
Danill, a.s. poskytuje zľavu 2 % pri nákupe na dobierku alebo pri platbe na predfaktúru
s celkovou sumou prevyšujúcou 167 EUR bez DPH.
 Danill, a.s. poskytuje zľavu 2 % pri platbe prevodom do troch pracovných dní s celkovou sumou prevyšujúcou 167 EUR bez DPH.

3.3 Danill, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet Danill, a.s. Na základe prijatej objednávky vystaví Danill, a.s. faktúru (Daňový doklad), ktorú pošle spolu s tovarom na adresu kupujúceho po zaplatení. V prípade, že fakturačná adresa nie je totožná s doručovacou adresou, je potrebné túto skutočnosť uviesť v objednávke. Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) online platobnou kartou
c) dobierkou

4.2 Platba je v mene EURO.


5. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach Danill, a.s. nepredstavuje aktuálny stav zásob.

5.2 Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare, obvykle 4-7 dní. V prípade, že tovar je expedovaný z centrálneho skladu dodacia lehota sa môže predĺžiť o 1-2 dni.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade Danill, a.s., bude vyexpedovaný okamžite po prijatí a potvrdení objednávky pri platbe na dobierku. Pri ostatnej platbe uvedenej v bode Platby 4.1 sa tovar
 expeduje  po pripísaní plaby na účet Danill, a.s, obvykle 2-6 dní, podľa dostupnosti tovaru.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.

6.2 Danill, a.s. zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou  v nasledový pracovný deň po vyexpedovaní zo skladu.
 

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške a v prípade potreby prepravovaný s označením „Krehký“.

6.6 Spolu s tovarom dodá Danill, a.s. kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

6.7 Za tovar zodpovedá Danill, a.s. až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 Danill, a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši Danill, a.s. dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.9 Danill, a.s. nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


7. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  A RIEŠENIE SPOROV


7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom. 

7.2 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.4 Kupujúci  sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti
 
7.5 Odstúpenie od zmluvy  zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený,
b) v pôvodnom obale,
c) nepoužitý,
d) kompletný
e) s dokladom o jeho zakúpení.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Vrátený tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

7.6 Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu )
 
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Kupujúci, v prípade,že je fyzickou osobou, poskytuje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel.číslo, mailová adresa) predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Danill, a.s. nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.dakazu.sk.

8.2  Kupujúci zaslaním objednávky Danill,a.s. čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Danill,a.s. spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 8.1. Danill,a.s. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Danill,a.s. po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim firme Danill,a.s.

8.3 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Danill, a.s. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Danill, a.s. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

 

V Leviciach dňa 22.2.2016